• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

TOPlist

Sme plne organizovaná štátna umelecká škola s právnou subjektivitou, ktorá poskytuje umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Cieľom našej školy je odborným, ale hlavne láskavým prístupom kvalifikovaných pedagógov rozvíjať v deťoch ich schopnosti, nadanie a zručnosti a vychovávať z nich mladých umelcov vo všetkých našich odboroch.

O vysokej úrovni vzdelania, ktoré poskytujeme našim žiakom, hovoria nielen úspechy na medzinárodných a celoštátnych súťažiach a uplatnenie našich absolventov v umeleckých profesiách, ale aj počet 808 žiakov, ktorí našu školu navštevujú.